حریم خصوصی


  • اطلاعات هویتی و کلیه اطلاعات شخصی که طی بازدید و ثبت نام در وب سایت باشگاه مشتریان مانیا از کاربر دریافت شده و در دسترس شرکت آداک فن آوری مانیا قرار گرفته باشد، در راستای سياست حفظ حريم خصوصی، نزد باشگاه مشتریان مانیا محفوظ بوده و در هیچ بخشی از باشگاه به کاربران نمایش داده نخواهد شد.
  • سیاست حفظ حریم خصوصی یک دستور العمل برای محافظت از اطلاعات ارائه شده از سوی کاربر بوده و یک قرارداد تلقی نمی گردد و نیز هیچگونه حقی برای کاربر ایجاد نمی نماید.
  • هرگونه دسترسی، جستجو، بهره برداری و یا ارسال اطلاعات به وب سایت باشگاه مشتریان مانیا، به منزله تأیید این امر توسط کاربر و یا دریافت کننده خدمات می باشد که سیاست حفظ حریم خصوصی شرکت آداک فن آوری مانیا را به طور کامل و دقیق مطالعه و درک نموده و شرایط و مقررات آن را پذیرفته است.
  • در پایان توجه شما را به این نکته جلب می نماید که مفاد و شرایط سیاست حفظ حریم خصوصی باشگاه مشتریان مانیا ممکن است در طول زمان تغییر و یا توسعه یابد، لذا خواهشمند است به منظور آگاهی از آخرین تغییرات و تحولات آن، از قسمت مربوط به حریم خصوصی بر روی وب سایت باشگاه مشتریان مانیا، به طور منظم بازدید فرمائید.